Föreningens Stadgar

Antagna vid årsmötet 2020

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen Tak- och Fasadkonsulter är en sammanslutning av konsulter verksamma med projektering, besiktning, kontroll  m m och därmed förknippad verksamhet
för Tak- och fasadarbeten gällande byggnadsverk. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och vara dess rådgivande organ genom att:

 • verka för samarbete och förståelse mellan medlemmar
 • utveckla kompetens och ansvarskänsla i sin yrkesutövning.

§ 2 ORGANISATION

Styrelsen ska bestå av 4 personer, ordförande, sekreterare och kassör samt 1 suppleant. Därutöver ska finnas valberedning och revisor, minst 1 person vardera.
Styrelsen handlägger föreningens administrativa verksamhet. Styrelsen får efter särskilt beslut delegera uppgift till medlem.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan beviljas varje aktad person som under minst fem år utövat självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom verksamhetsområdet.
Undantagsvis kan styrelsen på rekommendation från medlem kalla annan högt kvalificerad fackman till medlem i föreningen. För upprätthållandet av medlemskapet gäller att dessa stadgar samt att bilagan ”Hederskodex för Tak- och Fasadkonsulter” respekteras och följs. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen.
Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlem får inte ha fortlöpande uppdrag, eller på annat sätt vara i beroendeställning, gentemot leverantör, tillverkare eller dylikt, inom verksamhetsområdet där jävsituation kan uppstå.

§ 4 HEDERSLEDAMOT

Till hedersmedlem kan årsmötet efter förslag av styrelsen utse medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt väsentligen främjat dess ändamål och syften.

§ 5 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast 30/4. Styrelsen ska kalla till årsmöte tidigast 6 veckor före och senast 4 veckor före årsmöte Till extra årsmöte kallas tidigast 6 veckor före och senast 2 veckor före extra årsmöte.

Kallelse ska utfärdas som en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom elektroniskt hjälpmedel eller brev med posten.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande samt beslut om röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i laga ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för årsmöte, sekreterare för årsmöte samt justerare av protokoll från årsmötet
 • Föredragning av verksamhetsberättelse
 • Föredragning av årsredovisning
 • Föredragning av revisionsberättelse
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om bokslutsdisposition
 • Föredragning och beslut om inkomna förslag och motioner
 • Fastställande av årsavgift samt inträdesavgift
 • Val av styrelse
 • ordförande på ett år
 • sekreterare och ledamot (Växelvis på två år)
 • suppleant på två år
 • Val av revisor och valberedning (Vardera på två år)
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande.

§ 6 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans, eller var för sig.

§ 7 RÄKENSKAP och REVISION

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av årsmötet utsedd revisor. Årsredovisning ska lämnas till revisor senast 6 veckor för årsmöte.

§ 8 AVGIFTER

Den som beviljats medlemskap i föreningen, ska erlägga inträdesavgift som fastställs på årsmötet. Årsavgift ska fastställas på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 9 UTTRÄDE

Ansökan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen.
Inbetald avgift återbetalas inte.

§ 10 UTESLUTNING

Medlem kan av årsmötet, med 2/3-dels majoritet, uteslutas ur föreningen om medlem förfar i strid mot dessa stadgar eller ”Hederskodex för Tak- och Fasadkonsult”, som bifogas dessa stadgar. Årsmötet ska innan uteslutning beslutas bereda vederbörande medlem tillfälle att inom två veckor inkomma med förklaring.

§ 11 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar kan ske med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande årsmöten.

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande årsmöten med 2/3-dels majoritet så beslutar. Föreningens tillgångar tillfaller därvid medlemmarna. 

Hederskodex för Tak & Fasadkonsulter

För konsults lojala uppträdande under sin yrkesutövning gentemot allmänhet, kollegor och branschfolk:

 • Medlem ska bedriva sin verksamhet under full lojalitet mot kollegor, arbetsgivare och arbetstagare.
 • Medlem ska verka självständigt och vara fri från inverkan av branschens organisationer, producenter, grossister eller liknande.
 • En medlem ska inte ta någon som helst befattning med företag av tvivelaktig karaktär.
 • Medlem får inte använda illojala metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställning, inte heller under någon förevändning söka skada kollegors anseende genom oberättigad kritik, obefogade beskyllningar eller anspelningar.
 • Medlem ska beakta, huruvida kommersiella och tekniska upplysningar, som medlem erhållit som förtroendeman, tjänsteman eller uppdragstagare, är av konfidentiell natur och medlem bör respektera andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer, beskrivningar och ritningar.
 • Medlem ska öppet tillkännagiva för uppdragsgivare, chefer och andra vederbörande, om ekonomiska och andra intressen, som möjligen kan påverka medlemmens omdömes opartiskhet.
 • Medlem får inte motta ersättning, ekonomisk eller annorledes, från mer än ett håll, utan samtliga parters medgivande. Provisioner, som inte är av alla parter kända och medgivna, får inte förekomma.
 • Medlem får inte vid utövande av sin befattning i allmänhet eller enskild tjänst eller vid fullgörande av mottaget förtroendeuppdrag gynna obehöriga intressen.
 • Medlem ska såväl enskilt som vid offentligt uppträdande, i litterära publikationer samt vid annonsering bemöda sig om ett sakligt och värdigt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden.
 • Medlem ska bidra till teknikens utveckling och ställa sina erfarenheter och rön till kollegers förfogande.
 • Medlem ska ha intresse av att bibringa allmänheten en korrekt, utan biavsikter, uppfattning i tekniska spörsmål.
 • Medlem ska alltid minnas, att i sin yrkesutövning såväl som sina tekniska kunskaper bör stå i samhällets och mänsklighetens tjänst.