Föreningens Stadgar

Antagna vid årsmöte 26 Januari 2006 i Stockholm

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen Svenska Plåtkonsulters – FSP – är en sammanslutning av konsulter sysselsatta inom tak- och fasadarbeten inom byggnadsverksamhet.

Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen och vara dess rådgivande organ genom att:

– verka för samarbete och förståelse mellan medlemmar – utveckla kompetens och ansvarskänsla i vår yrkesutövning.

§ 2 ORGANISATION

Styrelsen skall bestå av 3 personer, ordförande, sekreterare och kassör samt 1 suppleant. Därutöver skall finnas val- beredning och revisor, minst 1 person vardera. Styrelsen handlägger föreningens administrativa verksamhet. Styrelsen kan efter särskilt beslut delegera uppgift till medlem.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan beviljas varje aktad person som under minst fem år utövat självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbets- uppgift som konsult inom verksamhetsområdet.

Undantagsvis kan styrelsen på rekommendation från medlem kalla annan högt kvalificerad fackman till medlem i föreningen.

För upprätthållandet av medlemskapet gäller att dessa stadgar samt att bilagan ”Hederskodex för Plåtkonsulter” respekteras och följes. Ansökan om medlemskap kan göras skriftligen eller muntligt.

Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Medlem får ej ha fortlöpande uppdrag, eller på annat sätt vara i beroendeställning, gentemot leverantör, tillverkare el. dylikt, inom verksamhetsområdet där jävsituation kan uppstå.

§ 4 HEDERSLEDAMOT

Till hedersmedlem kan årsmötet efter förslag av styrelsen utse medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt väsentligen främjat dess ändamål och syften.

§ 5 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast 30/4. Styrelsen kallar till sådant möte minst 1 månad i förväg. Vid årsmötet skall följande förekomma:

1. Mötets öppnande och justering av röstlängd. 2. Fråga om kallelse skett i laga ordning. 3. Fastställande av dagordningen. 4. Val av årsmötesordförande, sekreterare och protokolljusterare. 5. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse. 6. Föredragning av kassarapport. 7. Föredragning av revisionsberättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Föredragning och beslut för inkomna motioner. 10. Fastställande av årsavgift och inträdesavgift. 11. Val av styrelse: – Ordförande på 1 år – sekreterare och ledamot. (Växelvis på 2 år). – suppleant på 2 år. 12. Val av revisor och valberedning. (Vardera på 2 år). 13. Övriga frågor hänskjutna till årsmötet. 14. Årsmötets avslutande.

§ 6 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans, eller var för sig.

§ 7 RÄKENSKAP och REVISION

Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av årsmötet utsedd revisor.

§ 8 AVGIFTER

Den som beviljats medlemskap i föreningen, skall erlägga en inträdesavgift som fastställts av årsmötet.

Årsavgift fastställes av årsmötet och skall erläggas senast i samband med detta.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 9 UTTRÄDE

Ansökan om utträde ur föreningen göres skriftligen. Inbetald avgift återbetalas ej.

§ 10 UTESLUTNING

Medlem kan av årsmötet, med 2/3-dels majoritet, uteslutas ur föreningen om han förfar i strid mot dessa stadgar eller ”Hederskodex för Plåtkonsult”, som bifogas dessa stadgar.

Årsmötet skall innan uteslutning avgöres bereda vederbörande medlem tillfälle att inom en månad inkomma med förklaring.

§ 11 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar kan ske med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande årsmöten.

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande årsmöten med 2/3-dels majoritet så beslutar. Föreningens tillgångar tillfaller därvid medlemmarna.

 

Hederskodex för Plåtkonsult

 

För konsults lojala uppträdande under sin yrkesutövning gentemot allmänhet, kollegor och branschfolk:

1. En konsult bör bedriva sin verksamhet under full lojalitet mot kollegor, arbetsgivare och arbetstagare.

2. Konsult skall verka självständigt och vara fri från inverkan av branschens organisationer, producenter, grossister eller liknande.

3. En konsult bör undvika att taga någon som helst befattning med företag av tvivelaktig karaktär.

4. Han får icke använda illojala metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställning, ej heller under någon förevändning söka skada kollegors anseende genom oberättigad kritik, obefogade beskyllningar eller anspelningar.

5. Han bör beakta, huruvida kommersiella och tekniska upplysningar, som han erhållit som förtroendeman, tjänsteman eller uppdragstagare, är av konfidentiell natur och han bör respektera andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer, beskrivningar och ritningar.

6. Han bör öppet tillkännagiva för uppdragsgivare, chefer och andra vederbörande, om ekonomiska och andra intressen, som möjligen kunna påverka hans omdömes opartiskhet.

7. Han får icke mottaga ersättning, ekonomisk eller annorledes, från mer än ett håll, utan samtliga parters medgivande. Provisioner, som icke är av alla parter kända och medgivna, får icke förekomma.

8. Han får icke vid utövande av sin befattning i allmänhet eller enskild tjänst eller vid fullgörande av mottaget förtroendeuppdrag gynna obehöriga intressen.

9. Han bör såväl enskilt som vid offentligt uppträdande, i litterära publikationer samt vid annonsering bemöda sig om ett sakligt och värdigt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påstående.

10. Han skall söka bidraga till teknikens utveckling och ställa sina erfarenheter och rön till kollegers förfogande.

11. Han skall ha intresse av att bibringa allmänheten en korrekt, utan biavsikter, uppfattning i tekniska spörsmål.

12. Han skall alltid minnas, att hans yrkesutövning såväl som hans tekniska kunskaper bör stå i samhällets och mänsklighetens tjänst.